Privacyreglement

Privacyreglement

Begripsbepaling Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. AVG: de Wet algemene verordening gegevensbescherming;
 2. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen;
 3. Wet SUWI: Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen;
 4. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 5. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elke geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of elke andere vorm van ter beschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen, of vernietigen van gegevens;
 6. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 7. verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon dat alleen of tezamen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevensvaststelt;
 8. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, waaronder kandidaten en individuele cliënten;
 9. verwerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevensverwerkt;
 10. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegeven te verwerken;
 11. ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

Reikwijdte Artikel 2

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen binnen Intraverte Reset.

Doel van de persoonsregistratie  Artikel 3

 1. De doelstelling van de registratie is ter ondersteuning van de primaire taken van Intraverte Reset, te weten: werkzaamheden op het terrein van begeleiding en coaching, onderhouden van contact, goede en efficiënte dienstverlening, beheer van het cliëntenbestand, onderzoek naar kwaliteit en dienstverlening en de verbetering hiervan, volledig geanonimiseerd als casuïstiek bij supervisie en intervisie, facturering, nakoming van wettelijke verplichtingen.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden, dan bedoeld in de genoemde omschrijving in artikel 2. Het gebruik van opgenomen persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsregistratie zal niet meer gegevens in de registratie opslaan of bewaren dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.

Wijze van rapporteren en privacyreglement Artikel 4

 1. Voor aanvang van het traject wordt de betrokkene door de re-integratiecoach geïnformeerd over de wijze van rapporteren: aan wie, welke gegevens, op welke wijze (schriftelijk/ mondeling), met welk doel en in welke periodes.
 2. De betrokkene wordt voor aanvang van het traject een begeleidingsvoorstel gedaan, hierin wordt gewezen op het privacyreglement middels een link naar de website van Intraverte Reset.

Soorten van te verwerken persoonsgegevens Artikel 5

Er worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan:

 1. NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, leefvorm, BSN nummer;
 2. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages, alsmede testgegevens;
 3. gegevens betreffende de huidige en voorgaande functie(s), alsmede betreffende de aard, de inhoud en de (eventuele) beëindiging van het dienstverband, gegevens in een plan van aanpak, gespreksverslagen;
 4. andere dan de hierboven bedoelde gegevens, waarvan opneming wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet- of regelgeving, waaronder medische gegevens.

Persoonsregistratie Artikel 6

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. De betrokkene voor de verwerking zijn toestemming heeft verleend;
 2. Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 3. Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waarbij de betrokkene partij is;
 4. Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
 5. Dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;

Verwerken van persoonsgegevens Artikel 7

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers van Intraverte Reset hebben een geheimhoudingsplicht.
 2. Intraverte Reset draagt er zorg voor dat deze verplichting ook door bij de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.
 3. Voor een juiste en correcte uitvoering is het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens te verwerken van alle betrokkenen die op basis van met Intraverte Reset gesloten overeenkomsten, re-integratietrajecten doorlopen.
 4. De verwerking van persoonsgegevens bij Intraverte Reset zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de AVG.
 5. De verwerkingsverantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn handelen, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt bepaald door dit reglement.
 6. De verwerkingsverantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
 7. Medische gegevens omtrent de gezondheid van een cliënt worden overeenkomstig de AVG aangemerkt als ‘bijzondere’ gegevens. Deze gegevens mogen worden verwerkt indien en voor zover:
 8. de verwerking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften;
 9. de verwerking noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van betrokkene in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 10. de betrokkene schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Klant specifieke afspraken met UWV Artikel 8

Als aanvulling op dit reglement, zal Intraverte Reset zich verbinden aan de volgende door het UWV gestelde eisen:

 1. Intraverte Reset draagt er zorg voor dat de door UWV verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen;
 2. Intraverte Reset behandelt de door UWV verstrekte gegevens over betrokkenen als persoonsgegevens in de zin van de AVG. Intraverte Reset behandelt deze gegevens met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald;
 3. Intraverte Reset houdt alle informatie over betrokkenen die het UWV overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim. Tevens draagt zij er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt;
 4. Intraverte Reset is verantwoordelijk voor deze geheimhoudingsplicht, voor het eigen personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat deze plicht wordt nageleefd;
 5. Intraverte Reset stelt bij beëindiging van de met UWV gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de betrokkene te herleiden gegevens, data en/ of resultaten bij beëindiging van de begeleiding van de betrokkene ter beschikking van UWV;
 6. Intraverte Reset houdt zich aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet AVG blijft gelden.

 Bewaartermijn Artikel 9

 1. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Zij worden in ieder geval uit het bestand verwijderd, uiterlijk tien jaren na beëindiging van het traject waaraan de betrokkene heeft deelgenomen.
 2. Indien de bewaartermijn van uiterlijk tien jaar is verstreken worden de desbetreffende gegevens verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.
 3. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt, dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Verzoek om vernietiging Artikel 10

 1. De betrokkene heeft het recht te verzoeken om eerdere vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens;
 2. Daartoe dient deze een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de verwerkingsverantwoordelijke;
 3. Dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is;
 4. Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de desbetreffende gegevens hetzij vernietigd, hetzij zodanig geanonimiseerd, dat herleiding redelijkerwijs onmogelijk is.
 5. De verwerkingsverantwoordelijke deelt zijn beslissing schriftelijk aan de betrokkene mee.

Toegang tot de persoonsgegevens Artikel 11

De volgende personen hebben toegang tot de persoonsgegevens:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke: degene, die de zeggenschap heeft over de persoonsgegevens en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van dit reglement, zijnde de directeur van Intraverte Reset;
 2. Verwerker: degene die onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en overig personeel in dienst en/of degene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsgegevens in te voeren en/of te muteren, dan wel van enigerlei uitvoer van de persoonsgegevens kennis te nemen;
 3. Betrokkene: iedere betrokkene heeft zonder kosten toegang tot zijn/haar eigen gegevens. Wil men deze gegevens inzien dan dient men hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de verwerkingsverantwoordelijke. Na ontvangst van het verzoek wordt binnen 1 maand een overzicht verstrekt van de persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de betrokkene verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen zoals beschreven in artikel 10.

Klachten Artikel 12

 1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, dient hij zich schriftelijk te wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. De klacht zal worden behandeld conform het Klachtenreglement Intraverte Reset.
 3. Wanneer partijen er niet uitkomen, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overgang- en slotbepalingen Artikel 13

 1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele periode waarin Intraverte Reset over persoonsgegevens beschikt.
 2. In geval van overdracht of overgang van de persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke dient de betrokkene van dit feit in kennis te worden gesteld, opdat tegen overdracht of overgang van op hun persoon betrekking hebbende gegevens bezwaar kan worden gemaakt.
 3. Dit reglement is bij de verwerkingsverantwoordelijke in te zien. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
 4. Vragen over dit privacyreglement of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Inger Stienstra, (0578) 688129 of ingerstienstra@intraverte.nl

Ingangsdatum privacyreglement Artikel 14

Het Intraverte Reset privacyreglement is van kracht m.i.v. 1 oktober 2014 en voor het laatst aangepast op 11-10-2021.

Aldus opgesteld te Epe,

J.G. Stienstra